وکیوم و شارژ مبرد کولر گازی اسپیلت

وکیوم و شارژ مبرد کولر گازی اسپیلت

پس از نصب دستگاه کولر گازی ، اسپیلت باید هوای داخل لوله ها و واحد داخلی را وکیوم کرد.

پس از اطمینان ایجاد خلا مورد نیاز و عدم وجود نشتی در صورت نیاز به شارژ گاز مبرد اضافی با توجه به مقادیر ذکر

شدن در سرویس منوال به شارز مبرد با ترازو می پردازیم .

توجه شود شارژ مبرد ( R22 ) باید از لوله برگشت و به صورت گاز صورت پذیرد.

باید حتما به این نکته توجه شود که در صورت عدم وجود فشار لازم جهت شارژ مبرد کامل ، گرم کردن کپسول با

احتیاط و بصورت گسسته و از طریق آب گرم صورت گیرد.

در جدول زیر تاثیر مواد خارجی بر سیستم و عوارض آن را مشاهده می کنیم.

تاثیر مواد خارجی بر سیستم و عوارض آن
ماده خارجیعارضهتاثیر روی سیستم
رطوبتآب در روغن هیدرولیز می شود.
لوله مویین توسط رطوبت یخ بسته می شود.
خوردگی فلز
کمپرسور می سوزد.
گرفتگی لوله مویین
دستگاه کولر گازی به علت چرخش نا مطلوب مبرد به خوبی کمپرس نمی کند.
آلودگی های نامحلولگرفتگی لوله موییندستگاه کولر گازی به علت چرخش نا مطلوب مبرد به خوبی کمپرس نمی کند.
هواروغن مبرد اکسید می شود.
راندمان مبدل حرارتی ( اواپراتور و کندانسور ) پایین می آید.
خوردگی فلز
گرفتگی لوله مویین
سرمایش و گرمایش نداریم.